07 Úno '18
říká MUDr. Jitka Vydrová MUDr. Jitka Vydrová je ředitelka Polikliniky odborných specialistů Medico se sídlem v Praze 11, Opatovská 1763. Zároveň [...]

říká MUDr. Jitka Vydrová

MUDr. Jitka Vydrová je ředitelka Polikliniky odborných specialistů Medico se sídlem v Praze 11, Opatovská 1763. Zároveň je odbornou lékařkou v oboru ušní, nosní, krční a zakladatelkou
a primářkou Hlasového a sluchového centra Praha. Toto detašované pracoviště polikliniky Opatovská sídlí v Praze 1, Národní 11 a léčbou poruch hlasu, ale provádí i experimentální a výzkumnou práci v oblasti patofyziologie lidského hlasu. MUDr. Vydrová se
rovněž věnuje pedagogické činnosti.

Přednáší fyziologii a patologii hlasu na vysokých školách pedagogického směru a na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře a konzervatoře Jana Deyla. Je autorkou několika učebnic a studijních textů (např. Hlasová terapie, Fyziologie a hygiena hlasu) i populárně naučné knihy „Rady ke zpívání“. Je předsedkyní Sdružení otorinolaryngologů a foniatrů ČR a místopředsedkyní České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

 

 

Paní doktorko, již mnoho let se staráte o zdraví občanů na Jižním Městě. Jaký máte vztah k Jižnímu Městu?

K Jižnímu Městu mám velmi vřelý vztah. Na Jižním Městě bydlím, naše rodina tu má ve starém Chodově domek, který jsme zdědili po manželových prarodi­čích. Ti byli chodovští starousedlíci. Náš domek postavili již ve dvacátých letech minulého století. My s manželem a dětmi žijeme v Chodově a na Jižním Městě již více než třicet let. Je to náš domov, s novou výstavbou Jižního Města jsme se sžili. Děti tu chodily do základní ško­ly i do gymnázia. A to byl také hlavní důvod, proč jsme se rozhodli založit v devadesátých letech naši polikliniku ambulantních specialistů v místě, kde žijeme, na Jižním Městě. Tehdy bylo zdravotnických zařízení na Jižním Městě málo a byla zajištěna pouze péče pri­mární, péče praktických lékařů. Specia­lizovaná zdravotní péče tu ve velké míře chyběla.

Co se vám jako jihoměstské občance na Jižním Městě nelíbí?

V současné době se mi nelíbí, že se na Jižním Městě čas jako by zastavil. Nevi­dím nic nového, co by nám na Jižním Městě zpříjemnilo život. Například na naší poliklinice v Opatovské se propad­ly schody a již více než rok se nic ne­děje, nikdo situaci neřeší, nikdo vstup do polikliniky neopravuje. Je to velmi nepříjemné pro naše pacienty i pro náš personál. Byla bych ráda, kdyby se naši zastupitelé konečně „pochlapili“ a o vstup do polikliniky se postarali.

Jak hodnotíte nabídku zdravotnických služeb na Jižním Městě?

V současné době hodnotím nabídku zdravotních služeb na Jižním Městě jako velmi dobrou. A myslím, že i naše poliklinika ambulantních specialistů Medico s.r.o. k tomu velmi výrazně při­spívá. V loňském roce jsme již oslavili 25. výročí působení naší polikliniky na Jižním Městě. Lidé nemusí za ambulantní specializo­vanou péčí dojíždět ji­nam, ordinujeme až do 19 hodin, aby mohli být lidé ošetření v místě svého bydliště i po práci.

Sídlíte v poliklinice Opatov­ská. Jaké zdravotnické služ­by vaše společnost Medico zajišťuje?

Zajištˇujeme specializovanou ambulantní péči v oborech interní lékařství, kardiolo­gie, alergologie, imunologie, neurologie, rehabilitace, ušní-nosní-krční, foniatrie, laboratorní diagnostika, onkologie, kožní lékařství a psychiatrie. Řadu let jsme pů­sobili v „zeleném domku“ ve starém Cho­dově, ale vilka v Chodově už nám byla malá, a tak jsme celou svou lékařskou společnost v roce 2012 přestěhovali do polikliniky Opatovská, kde máme mno­hem lepší podmínky k rozvoji.

Velmi mi záleží na spokojenosti našich pacientů s našimi lékařskými službami. Pečlivě si od začátku vybírám své spo­lupracovníky – lékaře i zdravotní ses­třičky a doufám, že to je vidět a že to naši pacienti vnímají. Snažíme se trvale zdokonalovat nabídku našich služeb, máme vybavení lékařskými přístroji na nejvyšší možné úrovni, i když v systé­mu zdravotního pojištění to není vždy snadné. Já sama jsem lékařka v oboru ORL a ordinuji na našem detašova­ném pracovišti v Praze 1, Národní 11, které se profiluje jako super­konziliární pracoviště pro osoby s poruchami hlasu, ušních, nosních nemocí a sluchu pro celou Českou republiku. Ale poliklinika na Jižním Městě Opatovská je naše základní pracoviště a působím zde jako zdra­votní ředitelka.

V nedávné době jste vy­dala novou knihu. Můžete nám prozradit její obsah?

Napsala jsem několik knížek a skript, poslední se jmenuje „Hlasová tera­pie“ a je určena všem lidem, kteří mají problémy s hlasem. Moje před­chozí kniha „Rady ke zpívání“ je již rozebraná, hned jak budu mít více času, budu iniciovat její druhé vy­dání. Naše pracoviště se intenzivně zabývá i vědeckou a výzkumnou pra­cí. V současné době dokončujeme práci na specializované diagnostice onemocnění hlasivek. Naše práce je podporována grantem Technologic­ké agentury České republiky.

Co byste popřála čtenářům do nového roku 2018?

Všem lidem na Jižním Městě bych přála, aby se nám tam společně krásně žilo, abychom měli život stá­le příjemnější a pohodlnější, aby na Jižním Městě přibývala příjem­ná místa – restaurace, sportoviště, cyklostezky, místa pro konání kul­turních akcí pro děti i dospělé, aby základní i střední školy byly kvalitní pro výchovu našich dětí i vnoučat. Aby se lidé rádi vraceli na Jižní Město jako na místo svého domo­va, svého odpočinku, ale i na místo svého pracovního uplatnění.

No a hlavně bych popřála všem hodně zdraví!

prim. MUDr. Jitka Vydrová

ředitelka Polikliniky ambulantních specialistů Medico spol. s r.o.

 

Zanechat komentář