Níže naleznete program pro volební období 2014-2018. Program pro volební období 2018-2022 v současné době připravujeme.

 

Úřad, majetek a rozpočet městské části Praha 11

• Připravíme vyrovnaný a hospodárný rozpočet městské části, s důrazem na zapojení vnějších zdrojů (dotace Magistrátu hlavního města Prahy, fondy EU apod.).

• I nadále zabezpečíme průhledné nakládání s majetkem obce.

• Budeme podporovat maximální využívání informačních technologií v komunikaci mezi občany a veřejnou správou.

• Prosadíme prodej bytů a nebytových prostor v domech, kde městská část Praha 11 vlastní menšinový podíl bytových jednotek, a omezíme tak neefektivní vlastnictví, v němž jsou výnosy nižší než náklady.

• Zasadíme se o to, aby městská část vlastnila jen byty fyzicky a právně volné, které můžeme zařadit např. do systému tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny.

 Spolupráce s bytovými družstvy a společenstvími vlastníků jednotek

• Spolupráce s bytovými družstvy a společenstvími vlastníků jednotek bude stále jedním z našich nejdůležitějších témat.

• Budeme i nadále podporovat a rozšiřovat program Jižní Město – město pro život.

• Navážeme na projekty, které se nám již podařilo úspěšně nastavit a staly se efektivním nástrojem pro vzájemnou komunikaci samosprávy a občanů.

 Životní prostředí

• Budeme nadále prosazovat rozhodnutí samosprávy ohleduplná k životnímu prostředí.

• Úklid psích exkrementů zejména v parcích a okolí dětských hřišť považujeme stále za velmi důležité téma.

• Budeme pokračovat v rozšiřování ploch veřejné zeleně určené k odpočinku obyvatel naší městské části.

• Zabezpečíme pokračování modernizace dětských hřišť a doplnění jejich vybavení o bezpečné a kvalitní herní prvky.

 

 

 

 Školství, kultura a sport

• Dokončíme dlouhodobou komplexní regeneraci a modernizaci vybavení mateřských a základních škol.

• Zabezpečíme další místa v mateřských školách, a to např. pokračováním regenerace MŠ Janouchova.

• Budeme i nadále optimalizovat spotřebu energií v budovách v majetku městské části, např. v objektech mateřských a základních škol.

• Finanční úspory budeme dále investovat do rozvoje škol a školek.

• Podpoříme další etapu výstavby divadla na Jižním Městě.

• Rozšíříme a doplníme systém grantů pro podporu kulturních, sportovních a neziskových organizací.

• Zasadíme se o výstavbu moderní atletické dráhy a prostor pro adrenalinové sporty.

 

 

 Sociální služby a zdravotnictví

• Prohloubíme fungující spolupráci s organizacemi zdravotně postižených.

• Budeme prosazovat zlepšení životních podmínek zdravotně a jinak znevýhodněných obyvatel Jižního Města.

• Zdokonalíme systém pomoci lidem, kteří se v důsledku požáru, živelní pohromy atd. ocitli v obtížně řešitelné životní situaci.

• Budeme prosazovat vybudování druhého stanoviště Zdravotnické záchranné služby na Jižním Městě.

 Podnikání

• Budeme podporovat další rozšiřování efektivní spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

• Prosadíme další zlepšování podmínek pro činnost podnikatelských subjektů.

• Budeme pokračovat v realizaci projektu vybudování nového centrálního úřadu městské části na Radničním náměstí, aby se zefektivnila služba úřadu občanům i podnikatelským subjektům.

 Bezpečnost

• Zaměříme se na snižování rizikovosti míst v okrajových částech Jižního Města, a to např. stavebně technickými opatřeními (osvětlení tmavých míst).

• Připravíme opatření k dalšímu prohloubení situační prevence.

• Ve spolupráci s městskou policií a Policií České republiky připravíme další opatření pro omezování pouliční kriminality, například technicko­materiální podporou těchto složek.

• Budeme pokračovat v pořádání přednášek a besed s občany, zaměřených na prevenci kriminality.

• Připravujeme pokračování projektu Otevřený úřad jako nástroje pro efektivní spolupráci občanů na rozvoji Jižního Města.

• Budeme dále rozšiřovat práci s mládeží, a to v oblasti rozvoje sportu a smysluplného využití jejího volného času.

Doprava a parkování

• Připravujeme řešení koncepce dopravy a parkování na Jižním Městě ve spolupráci s občany.

• Budeme prosazovat zvýšení počtu parkovacích míst výstavbou nástavbových parkovacích míst na stávajících parkovištích za cenu přijatelnou pro občany.

• Připravujeme řešení dopravní situace, která zlepší průjezdnost komunikací pro vozidla Integrovaného záchranného systému, zejména pak ve vnitroblocích.

• Budeme nadále finančně podporovat provoz školní autobusové linky z Kulatého Chodovce do Donovalské ulice a také autobusové linky č. 293 z Hájů k Poliklinice Budějovická.

• Umožníme rozvoj masovějšího a bezpečnějšího využívání jízdních kol pro dopravu na Jižním Městě.

• Budeme pokračovat v postupné výměně nevyhovujících autobusových zastávek za modernější.

• Připravujeme pokračování systému modernizace komunikací pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.