07 Úno '18
Již dva roky zejí Zahrady Opatov prázdnotou. Bohužel ke škodě ob­čanů Jižního Města. Zahrady Opa­tov byly pořízeny Městskou částí Praha [...]

Již dva roky zejí Zahrady Opatov prázdnotou. Bohužel ke škodě ob­čanů Jižního Města. Zahrady Opa­tov byly pořízeny Městskou částí Praha 11 v roce 2013 především pro potřeby řešení životní situace našich občanů v oblasti bydlení. V poslední době se množí dotazy na téma pronájem Zahrady Opatov a proč došlo k odklonu podpory bydlení občanů v Praze 11.

Zde jsou odpovědi na nejčastější dotazy.

V době mého působení ve funkci sta­rosty MČ Praha 11 v letech 2012 až 2014 jsme zahájili proces výstavby a pořízení nových bytů, které jsme chtěli primárně nabídnout našim obča­nům, a to formou nájemního bydlení.

Tyto nové byty měli sloužit mladým lidem a mladým rodinám jako tzv. startovací bydlení a našim senio­rům jako tzv. ústupové bydlení. Startovací bydlení je režim pronajímá­ní bytů mladým lidem (18–35 let) za zvýhodněné nájemné, a to na dobu určitou (2 až 5 let). Cílem je podpořit mladé lidi (občany Jižního Města), aby poté co se chtějí osamostatnit a pří­padně založit rodinu, zůstali bydlet na Jižním Městě a nestěhovali se jinam.

Ústupové bydlení pro seniory je re­žim pronajímání bytů za zvýhodněné nájemné seniorům (občanům Jižního Města), kteří např. chtějí svůj původ­ní byt přenechat svým dětem a chtějí se přestěhovat do bytu menšího, a to opět na Jižním Měs­tě. V tomto případě je efekt dvojnásob­ný, protože občan senior se přestěhuje do nájemního bytu za zvýhodněné ná­jemné a jeho děti také zůstanou bydlet na Jižním Městě.

Dále bylo uvažová­no, že byty budou nabídnuty ve veřej­ném zájmu pro potřeby zaměstnan­cům našich škol, strážníkům, hasičům a lékařům. Tento systém nájemního bydlení jsme měli připraven v roce 2012 a za tímto účelem jsme vytvo­řili systém přihlášek pro naše obča­ny, chcete-li pořadník. Přihlášených bylo několik set, konkrétně přes osm set žadatelů.

V letech 2013–2014 MČ Praha 11 poří­dila 194 nových bytů v objektu Zahra­dy Opatov a dále 200 bytových jed­notek v objektu Sandra na Opatově.

 

Osobně z pozice opozičních zastupi­telů proti tomuto rozhodnutí nemohli nic dělat.

V květnu roku 2017 rozhodlo součas­né vedení radnice o změně názoru a vrátilo se k původnímu záměru byty z komplexu Zahrady Opatov nabíd­nout k pronájmu. Bohužel součas­né vedení MČ už ale nepřevzalo původní koncept na podporu by­dlení v Praze 11. Současné vedení navrhlo pronajímat za „tržní“, z na­šeho pohledu nesmyslné ceny. Na jednání zastupitelstva MČ Praha 11 měl být tento bod projednávám. Nicméně po 14hodinovém jedná­ní zastupitelstva ve 23 h bylo patnáct ještě neprobraných bodů staženo z jednání. Budeme-li mít, já či kolegové z JMND (Jižní Město Náš domov), možnost opět rozhodovat o výše uve­dených záležitostech, mohu vás ubez­pečit, že projekt podpory bydlení pro občany Jižního Města bude jednou z našich priorit.

Dalibor Mlejnský

Zanechat komentář