13 Čvn '18
„Letošní pálení čarodějnic bylo, jako v celé Praze, i na Jižní m Městěpoznamenáno plošným zá kazem rozdělávání ohňů. Museli jsme [...]

„Letošní pálení čarodějnic bylo, jako v celé Praze, i na Jižní m Městěpoznamenáno plošným zá kazem rozdělávání ohňů. Museli jsme se s touto skutečností srov nat,“ říká spoluorgan izátor tradiční akce „Pálení čarodějnic u srubu Gi zela v Kunratickém lese“ Ros-tislav Korbel z Ji žního Města – náš domov (JM-ND). Buřt íky, které byly připraveny pro děti jako odměna za soutěže, si ta k malí soutěžící museli opéci na grilu. „Nicméněnás rovněž zasáhl zákaz ex hibice parních lokomotiv, kterou jsme měli připravenou rovněž pro děti,“ sarkastick y dodává Korbel s pou kázáním na „moudré“ rozhodnutí magistrátu hl. m. Prahy dopl-něné o další absurdní zákazy. „Další akci pro děti jsme připravili v parku U Cho-dovské tvrze,“ uvedl vodní záchranářa spoluorgani-zátor Petr Souček (J M-ND). Program byl nabit ý spor-tovními soutěžem i pro děti, připraven byl znalostní k víz a exh ibice vod ních záchranářů. „Díky tomu si děti vyz kou šely, jak se chovat u vody a jak přivolat po-moc. Děti a předevší m dospělí si vyzkoušeli resuscitaci pod odborným dohledem,“ dodává Souček. „Oběakce proběh ly navzdory záka zu rozdělávání ohňůbezvad-ně. Děkujeme všem, kteří se zúča stn ili a zejména Vod-ní záchranné služběČČK Pra ha 6,“ uzav írá organizátor obou akcí Dalibor Mlejnský (JM-ND).

 

Děkujeme Vodní Záchranné Službě ČČK Praha 6 za pomoc při progra­mu pro děti i dospělé na akci Pálení čarodějnic v Parku u Chodovské tvze a Pálení čarodejnic u srubu Gizela, který pro Vás zorganizovali členové Jižní Město – náš domov (JMND). Jmenovitě vodním záchra­nářům Petrovi Součkovi, Danielu Vičanovi a Štěpánce Turnové. I díky Vám se děti z Prahy 11 vyzkoušely, jak se chovat u vody, jak přivolat pomoc. Děti ale hlavně dospělí si vyzkoušeli resuscitaci pod odbor­ným dohledem. Je zarážející, jak málo z Vás bylo schopno zodpově­dět v kvízu, který děti vypracovávaly: „co je AED a kde ho najdete“ – zejména zde na Praze 11…

Jižní Město – náš domov