06 Čvn '18

Jane Horníku, kam zmizely 3 miliony od MČ Prahy 11?

Přinášíme další fakta a odpovědi na otázky, proč fotbalisté z Hájů nemají své travnaté hřiště. Tentokrát seJan Horník zaměříme na sportovní areál Schulhoffova. Přes všechny možné výklady události, přes všechny polopravdy a nepravdy, přes všechny osobní animozity je zřejmé, že nejdůležitější jsou fakta. Právě fakta vám nyní chro- nologicky přinášíme. Ten nejdůležitější fakt nastal 11. 3. 2011, kdy byla zastupitelstvem MČ Praha 11 schválena DOHODA O NAROVNÁNÍ mezi MČ Praha 11 a FC TJ Háje (Jan Horník). Tato dohoda byla podepsána oběma stranami a vstoupila v platnost. Na základě této dohody byla FC TJ Háje (Jan Horník) vyplacena kompenzace ve výši 3 091 640 Kč. Tímto FC TJ Háje

(Jan Horník) pozbyl jakýchkoliv nároků na tento arál, s výjimkou UHT hřiště.

Vyzýváme Jana Horníka, aby zveřejnil, jakým způsobem FC TJ Háje naložil s více než 3 000 000 Kč. Kam se tyto peníze poděly? Jak byly použity ve prospěch hájského fotbalu?

25. 3. 2002

Uzavřena nájemní smlouva na sportovi-ště Schulhoffova, na jejímž základě byl nájemce FC TJ Háje povinen mimo jiné udržovat předmět nájmu v souladu s úče-lem nájmu (ke sportovní činnosti) každo-ročním vložením finančních prostředků alespoň ve výši 500 000 Kč, každoročně zpracovávat a předkládat městské čás-ti Praha 11 provozní řád hřiště a rovněž odpovídat za dodržování bezpečnostních opatření; byl povinen plnit povinnosti ulo-žené vlastníkovi při provozu speciálních zařízení, byl povinen odstranit závady a poškození na předmětu nájmu.

2004 – 2007

Několikanásobné (1x ročně) upozornění na porušování povinností ze strany ná-jemce FC TJ Háje, a to neinvestování ale-spoň 500 000 Kč do zařízení areálu.

23. 1. 2008

Odborný posudek na zařízení spor-tovního hřiště vypracovaný certifiko-vanou osobou („Revizní technik tělo-cvičného zařízení a dětských hřišť“, certifikát 001/2007 Hospodářské komory ČR) se závěrem, že sportovní za-řízení je provozováno v přímém rozporu s požadavky přísluš-ných technických norem, zákonů a vyhlášek. Neúspěšné pokusy o zajiš-tění nápravy u nájemce FC TJ Háje, který podle zjištění městské části Praha 11 ne-plnil své výše uvedené povinnosti.

25. 6. 2008

Usnesení rady městské části Praha 11 č. 0529/15/R/2008, kterým byla schválena výpověď nájemní smlouvy a předání písemné výpovědi nájemci FC TJ Háje. Nájemce FC TJ Háje podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 4 žalobu, jíž se domá-hal nerušeného užívání předmětu nájmu. V průběhu soudního sporu probíhala i mimosoudní jednání, z nichž vyplynulo, že nájemce FC TJ Háje není dlouhodobě schopen udržovat celé sportoviště Schul-hoffova ve stavu odpovídajícím sjednané-mu účelu.

srpen 2008

Sportoviště Schulhoffova bylo z bez- pečnostních důvodů uzavřeno.

O důvodech uzavření areálu byla veřej-nost informována následujícím prohlášením.

září 2008

Sportoviště Schulhoffova bylo na nákla- dy MČ Praha 11 opraveno tak, aby byly splněny všechny bezpečnostní normy. Areál byl předán nájemci FC TJ Háje k dalšímu využívání.

9. 3. 2010 a 11. 3. 2011

Usnesením rady městské části Prahy 11 č. 0219/7/R/2010 ze dne 9. 3. 2010 a zastupitelstva městské části Praha 11 č. 25/31/Z/2010 ze dne 11. 3. 2010, kte-rými byla schválena dohoda o narovnání, která ukončila spory ohledně sportoviště Schulhoffova a která obsahovala jednak dohodu o ukončení nájmu sportoviš-tě Schulhoffova nájemcem FC TJ Háje a rovněž dohodu o úhradě zhodnocení předmětu nájmu nájemcem FC TJ Háje s tím, že výše zhodnocení byla soudním znalcem určena na částku 3 091 640 Kč a tato částka byla také městskou částí Praha 11 ná-jemci Fc tJ Háje zaplacena.